Nyheter

Nyheter

Den tredje uka i april gjennomførte Fafo en undersøkelsen om hvordan covid-19 har påvirket ulike sider av folks liv. Vi vil presentere resutatene i en serie kronikker. Den første, skrevet av Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad, handler om hjemmeskole og digital undervisning. Full dag med digital undervisning i alle fag har vi ikke erfaring med fra før, og selv om de minste elevene vendte tilbake til skolen i slutten av april, ser digital undervisning ut til å vare for store deler av elevene.

Etter de foresattes vurdering ser den digitale undervisningen til å gå ganske bra. Det er likevel grunn til å være oppmerksom på at det trolig er flere enn de svakest presterende elevene som har lært mindre i perioden med hjemmeskole.

Kronikken ble publisert i Aftenposten 5. mai

Nesten ingen arbeidstakere er uberørte av koronakrisa, ifølge en fersk undersøkelse presentert som et faktaflak. Halvparten av oss jobber for eksempel nå hjemmefra. To tredjedeler tror eksperimentet vil få varige følger for arbeidshverdagen, også etter koronakrisa.

Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har lansert resultatene fra en haste-undersøkelse av virkningene COVID-19-pandemien har hatt på sårbare grupper i det jordanske arbeidsmarkedet – syriske flyktninger, kvinner og arbeidere innen det uformelle arbeidsmarkedet.

Nesten halvparten av respondentene som var i arbeid før utbruddet, er for tiden arbeidsledige. Av disse har 13 prosent mistet jobben permanent, 18 prosent er midlertidig permittert og 16 prosent er i lønnet permisjon. Syriske flyktninger er blant dem som er hardest rammet, siden de oftere har en uformell arbeidssituasjon. En tredjedel av syrerne som var i arbeid før krisen hadde mistet jobben permanent, mot 17 prosent av de undersøkte jordanerne.

Fra taktfast kamp over brolegning for 8-timersdagen til marsjering kun i det digitale rom: arbeidernes dag fyller nå 130 år.

I denne artikkelen streker vi opp historien om 1. mai – fra de blodige tumultene fram mot starten i 1890 til dagens avatar-marsj.

I et nytt prosjekt skal Fafo kartlegge hvordan en plutselig overgang til digitale arbeidsmarkedstiltak, som følge av koronaepidemien, har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Vi vil også undersøke hvordan arbeidsmarkedssituasjonen deres påvirkes av koronakrisen, gitt digitaliseringen av arbeidstreningen og den sterke økningen i antallet arbeidsledige i Norge.

Prosjektet utføres i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering, med finansiering fra Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Rapporten setter søkelyset på tre kompetansehevende tilbud Utdanningsdirektoratet tilbyr barnehager og skoler for å forhindre mobbing og krenkelser. Denne første delrapporten gir et foreløpig innblikk i hvordan deltakerne vurderer de tre tilbudene ut fra behov og erfaringer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen er svært positive, og peker mot at oppfølging, håndtering og avdekking av mobbing er blitt bedre. Forskerne peker likevel på flere sider ved tilbudet som kan forbedres, blant annet med bedre oppfølging som resultat.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>