Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

11. juni 2019

Denne uka markerer ILO, FNs arbeidsorganisasjon, 100 år med arbeid for å gjøre arbeidslivet til et bedre sted for verdens befolkning. Både dette arbeidet og ILO selv er fundert i et trepartssamarbeid. Til arbeidskonferansen i Genève overrakte statsminister Erna Solberg mandag derfor en rapport om historien til det norske trepartssamarbeidet: Hvordan tok dette form, hva har vært effektene og hvordan kan det hjelpe oss inn i framtidas arbeidsliv?  Rapporten er skrevet av tre Fafo-forskere og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og ILO.

10. juni 2019

Dette notatet studerer de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2018. Lokale forhandlingsledere i Norsk Tjenestemannslag (NTL) beskriver sine forberedelser, prioriteringer og erfaringer i forhandlingsrunden. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de statlige virksomhetene, og om forhandlerne klarte å hente ut sin andel av de lokale pottene.

07. juni 2019

ALLEMED er et dialogverktøy for å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Det siste året har verktøyet blitt introdusert i 40 pilotkommuner. Dette notatet dokumenterer hvordan kommunene arbeider med temaet barnefattigdom og deltakelse i fritidsaktiviteter, og hvordan de opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer. Resultatene indikerer at verktøyet kan være nyttig, men det er ennå usikkert om det faktisk bidrar til at færre barn og unge hindres fra å delta i fritidsaktiviteter som følge av økonomiske forhold.

07. juni 2019

AFP og tjenestepensjonen du sparer til via arbeidsplassen blir stadig viktigere for at du skal få en god pensjon. I en artikkel i Nordic Journal of Working Life Studies har Tove Midtsundstad sett på hva som særpreger virksomheter som tilbyr god tjenestepensjon målt mot dem som holder seg til minimumskravet. Basert på datamaterialet utpeker styrken til fagforeninger og partssamarbeid seg som sentrale stikkord.

06. juni 2019

Fafos rapport om nordmenns holdninger til blant annet diskriminering har ledet til en debatt om rasisme – og forskningens metoder for å kunne dokumentere holdninger på dette området. I en replikk på NRK Ytring forklarer Guri Tyldum sine valg for rapporten og kommenterer den etterfølgende debatten i media. – Fafo-rapporten er ikke en studie av rasisme i Norge, men av holdninger til virkemidler for å bekjempe diskriminering og hatprat, understreker hun.

04. juni 2019

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo evaluert «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold», inngått mellom helsemyndighetene og mat-bransjen. Dette notatet er første årsrapport fra det pågående prosjektet. Oppløftende funn er at avtalene har muliggjort felles møtepunkter og nettverk, samt økt matbransjens bevissthet om eget samfunnsansvar. Utfordringene så langt handler om balansen mellom endringer knyttet til forbruksvaner og salg, ressurskrevende endringer av eksisterende produkter, samt at avgiftsendringer på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer har påvirket samarbeidsklimaet.

03. juni 2019

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen har bidratt i en rapport utgitt av Nofima om hvordan unngå utnyttelse og misbruk av arbeidstakere i den fangstbaserte fiskerinæringen. Stadig flere internasjonale kunder etterspør dokumentasjon på sosial bærekraft, som i hovedsak handler om lønns- og arbeidsvilkår. I dette prosjektet er lover, regler, kontrollrutiner og sanksjonsmuligheter  dokumentert, både i flåteleddet og for landindustrien.

29. mai 2019

Siden 2012 har kommersielle virksomheter fått en stadig større plass innen velferdsstatens tjenestetilbud, viser ny Fafo-rapport. Imens har både borgerne og lokalpolitikerne blitt mer lunkne til å sette velferdsoppgaver ut på anbud – også på høyresiden av politikken. Rapporten er skrevet av Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse. Oppdragsgiver er LO.

29. mai 2019

Under en Fafo-frokost onsdag 29. mai lanserte vi rapporten «Når velferd er til salgs – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken». Hvordan har omfanget av anbud innen velferdstjenester utviklet seg, hvilken virkning har private tilbydere på velferdstjenesters kvalitet og effektivitet – og hva skjer med lønn, pensjon og arbeidsvilkår? Arrangementet ble sendt direkte på Fafo-TV.

29. mai 2019

Østfold er et fylke i vekst, både når det gjelder verdiskaping og tilflytting. 19 prosent av virksomhetene i fylket forteller imidlertid om rekrutteringsproblemer – en sterk økning fra årene før. I enkelte næringer peker dette notatet på at man bør endre rekrutteringspraksis, vekk fra ustandardiserte og lite transparente metoder. I andre næringer er det et økende udekket behov for yrkesfaglig kompetanse, noe som krever egne tiltak. Notatet er skrevet på oppdrag fra Kompetanseforum Østfold.

28. mai 2019

Norge er helt i tet når det gjelder å bruke ny teknologi i våre maritime næringer – det vi gjerne kaller skipsfart. Økende digitalisering har likevel ikke endret behovet for tilgang på sjøfolk med operasjonell erfaring, konkluderer denne Fafo-rapporten. Enigheten er også bred om at digital kompetanse i bedriftene og blant sjøfolkene vil bli avgjørende for videre utvikling og vekst. Dette skaper likevel behov for etter- og videreutdanning av dagens sjøfolk og at næringen og utdanningsinstitusjonene må samarbeide tett.

24. mai 2019

Fafo og NIFU har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet skrevet et underveisnotat i et prosjekt som vurderer fag- og yrkesopplæringens relevans for arbeidslivet. Dette notatet er avgrenset til helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. 88 prosent av fagarbeidere innen helse og oppvekst mener i ganske eller stor grad fagbrevet var en fordel for å få jobben de har i dag, mot 79 prosent innen bygg og anlegg. Arbeidsgiverne vektlegger fagbrev noe sterkere, med henholdsvis 92 og 84 prosent.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>