logo fafo 194x64

Nyheter

Se i opptak: Mer anstendighet i renholdsbransjen?

18. september 2018

18. september presenterte Fafo-forskerne funn fra rapporten «Renholdsbransjen sett nedenfra». Tiltak har bedret vilkårene, men mange snytes fremdeles for lønn og opplever økende arbeidspress. Også Norsk Arbeidsmandsforbund og representanter fra bransjeprogrammet og lokale parter holdt innlegg.

Økende kinesisk støtte til velferdsstaten

14. september 2018

Kinesernes ønske om at myndighetene bør ta et større ansvar innen helse, utdanning og ulikhet har blitt dramatisk styrket siden 2004, ifølge et forskningsprogram i regi av Fafo. Funnene var utgangspunkt for en egen konferanse 14. september.

Bedre kunnskap, bedre oppvekst?

11. september 2018

En egen «kompetansepakke» rettet mot voksenpersoner i skoler, barnehager og kommuner skal fremme inkluderende oppvekstmiljøer for barn og unge. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Fafo granske hvordan tiltaket fungerer i praksis. Hvor godt rustet er aktørene blitt for å motvirke og håndtere krenkelser, mobbing og trakassering som barn og unge kan bli utsatt for?

FFI-forum 18. september: Radikalisering i Skandinavia

07. september 2018

Forskningsprosjektet «Searching the Unknown: discourses and effects of radicalization in Scandinavia (Radiskan)» har gjennomført etnografisk feltarbeid både blant forebyggere og i ulike målgrupper. Under FFI-forum 18. september serveres det smakebiter fra forskningen og inviteres til debatt. Fafo-forsker Nerina Weiss er blant innlederne.

Hvordan etterses arbeidsmiljøet i lufta, til sjøs og på skinner?

06. september 2018

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, fører ikke Arbeidstilsynet tilsyn innen luftfart, sjøfart og jernbane. Her er det Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Jernbanetilsynet som gjennomfører tilsyn av HMS og arbeidsmiljø. Fafo skal undersøke hvordan disse særordningene fungerer og hvilke faktorer som hemmer og fremmer gode tilsyn innenfor disse områdene.

Enorme sprik i forsøket på å vaksinere kongolesiske barn

05. september 2018

Anne Hatløy har gransket i hvilken grad man har lyktes med målet om å vaksinere alle barn i Den demokratiske republikken Kongo. De geografiske variasjonene viste seg svært store, fra 5,8 prosent til 70 prosents dekning i ulike regioner. Utdanning og økonomi spiller inn. Vaksineringsprosjektet bør derfor rette mer oppmerksomhet mot fattige kvinner med lite utdanning, råder hun i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Plos One.

1 av 6 legeforening-medlemmer har opplevd seksuell trakassering

04. september 2018

Totalt 16 prosent av yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen har blitt utsatt for seksuell trakassering på eller i forbindelse med jobben. Andelen er høyere blant kvinnelige (22 prosent) enn blant mannlige (8 prosent) leger. Dette kommer fram i en artikkel skrevet av Mona Bråten.

Hvordan få alle med på leken?

03. september 2018

Økonomi kan hindre barn og unge i å bli med på fritidsaktiviteter. For å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner med å inkludere flest mulig, har Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) utviklet et eget informasjons- og handlingsverktøy kalt ALLEMED. På oppdrag fra NDFU skal Fafo evaluere hvordan ALLEMED fungerer, og eventuelt hvordan det kan styrkes.

Ny artikkel: Uryddig rolleforståelse i mange selskapers toppsjikt

30. august 2018

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse ble etablert i 2003. Helt sentralt står rolleavklaring og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og ledelsen. Et stort antall norske og svenske selskap etterlever likevel ikke dette. Andelen passive styrer er betydelig, og kontakten mellom eiere og ledelsen foregår i stor grad gjennom direkte dialog, ifølge en undersøkelse blant ansattevalgte styremedlemmer. Artikkelen er skrevet av Inger Marie Hagen og Elin Svarstad og publisert i tidsskriftet Magma.

Både kreativt og trygt?

29. august 2018

Innen kunstneriske kreative yrker forventer man økt etterspørsel etter arbeidskraft. For mange vil arbeidet imidlertid preges av usikkerhet og få rettigheter. Dette er bakgrunnen når Fafo skal kartlegge dagens organisering innen kunst og kultur. Hvordan vurderer ulike kunstnerorganisasjoner utviklingen i tilknytningsformer? Hva er viktig for medlemmenes rettigheter og sikkerhet? Hvilke tjenester tilbyr forbundene i dag – og er tettere samarbeid mulig?

Deler kunnskap om frafall på NRKs «Ekko»

27. august 2018

I disse dager begynner mange barn og unge på skolen. Hvordan går det med dem? På NRK P2s «Ekko» mandag 27. august vil forskningsleder Jon Rogstad fortelle om kunnskapen vi har om frafall. Utgangspunktet er fagboka De frafalne hvor han var redaktør.

Assistert retur: Hva vi vet – og ikke vet

24. august 2018

Det er bred enighet i forskningen og praksisfeltet om at assistert retur er den mest hensiktsmessige måten for utreisepliktige å returnere på. Det anses å være mer humant, mindre kontroversielt og dessuten koste mindre enn tvangsretur. I denne rapporten sammenstiller Silje Sønsterudbråten forskning som er relevant for det operative returarbeidet.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi