Nyheter

Nyheter

I denne rapporten undersøker vi hvordan radiografer i Norge – fagpersoner som jobber med ulike bildediagnostiske felt, slik som CT, MR, ultralyd og angio-intervensjon med mer – opplever arbeidsintensitet og arbeidspress på jobben, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Rapporten viser at yrkesgruppen ofte opplever høy arbeidsintensitet og tidspress. Ny teknologi presser tidsmarginene ned, men de menneskelige aspektene og pasientbehandlingen tar fortsatt tid. Mange opplever arbeidshverdagen som mer stressende og mentalt krevende nå, og at det er mindre tid til kvalitetssikring av arbeidet.

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Resultatene ble presentert på dette webinaret som varte i 45 minutter.

Fafo har i flere rapporter satt søkelys på rekrutteringsprosesser i statlige virksomheter. Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri har samarbeidet med Arbeidsgiverportalen for å lage tre videosnutter der de, basert på forskningen, deler anbefalinger om hva ledere kan gjøre for å forbedre rekrutteringsprosessene og unngå å gå glipp av de beste medarbeiderne.

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat, samt en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. I sin ph.d.-avhandling ved Universitetet i Oslo har Hanne C. Kavli sett på hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv kan forme ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirke innvandreres holdninger til og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid.

Hannes prøveforelesning, Ulike kritiske perspektiver på velferdsstatens funksjoner og virkemåter, er tilgjengelig på lenken under.

En ny bok, utgitt av Manchester University Press, utforsker spenningene som oppstår i velutbygde velferdsstater når de står overfor store migrasjonsstrømmer. Nerina Weiss har bidratt med et kapittel om det som på norsk kan oversettes til «Ventingens traumer: å forstå volden i den velvillige velferdsstaten».

Her ser Weiss på erfaringene fra flyktninger som har fått asyl, men som har ventet på bosetting i norske kommuner i årevis. Hun undersøker hvordan denne ventetiden oppleves, og om og hvordan dette påvirker deres forhold til den norske staten. Hun hevder at flyktninger som venter på bosetting ofte opplever velferdsstaten som uoverveid, uaktsom og til tider som voldelig.

På forhånd var det allerede mange unge som sleit med fotfestet i arbeidslivet og samfunnet. Økt lediggang vil kunne sette livslange spor om vi ikke holder trykket oppe gjennom koronakrisa, advarer Anne Hege Strand i denne artikkelen.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>