logo fafo 194x64

Nyheter

Seks internasjonale artikler fra Fafo-prosjekt

24. august 2018

I et spesialnummer av European Journal of Industrial Relations har en rekke Fafo-forskere bidratt. Tema er endringer i lønnsregulering i Nord-Europa siden 2000, med vekt på sentral koordinering, samspill mellom avtalenivåer og minstelønnsregulering i rengjøring, bygg, industri og bemanningsbransjen. Jon Erik Dølvik og Paul Marginson (prof. II ved Fafo) er redaktører for utgivelsen, som er et ledd European Strains-prosjektet ved ESOP (UiO) finansiert av Forskningsrådet.

Håndheves reglene for innleie og midlertidige ansettelser godt nok?

23. august 2018

De siste årene har det blitt reist flere problemstillinger som gjelder adgangen til midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo se på behovet for videre avklaring av hvordan dagens regelverk skal håndheves. Vi skal også vurdere hvorvidt mekanismene som finnes er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon.

Private barneverntjenester: Hvordan gi ansatte like vilkår?

22. august 2018

Fafo skal kartlegge hvordan man kan sikre like lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår blant ansatte i private og offentlige tilbydere av barnevernstjenester. Dette skjer i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co. Vi skal også granske hvilke konsekvenser ulike tiltak vil ha. Oppdragsgiver er Barne- og likestillingsdepartementet.

Orienterte om barnefattigdom på regjeringskonferanse

21. august 2018

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og sosiale forskjeller. En egen regjeringskonferanse 21. august skulle få fram perspektiver og innspill til meldingen. Fafo-leder Tone Fløtten innledet her om barnefattigdom og lavinntekt, samt deltok i en avsluttende panelsamtale.

Renholdsbransjen sett nedenfra

16. august 2018

I 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og året etter ble det innført en godkjenningsordning i bransjen. Tiltakene var ment å skulle rydde opp i en bransje med flere useriøse aktører. Men har tiltakene hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkårene? Bildet som tegnes i denne rapporten er ikke entydig: tidspresset er fortsatt en utfordring, mens lønnsutviklingen gir grunn til optimisme.

Bilder fra Fafo-båten 2018

16. august 2018

Fafo var i to dager del av programmet under Arendalsuka. På Fafo-båten gjennomførte vi totalt 27 arrangementer. Våre fotografer dokumenterte noe av det som skjedde i et album på Facebook. Lik og del! På bildet ser vi Zeshan Shakar og Navjot Sandhu.

Foreldreveiledning med ICDP

15. august 2018

Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset har evaluert et forsøk med foreldreveiledning rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt.

Praksisperioder i yrkesutdanningen

15. august 2018

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har skrevet et kapittel om bruk av praksisperioder i yrkesutdanningen i Norge etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Deres bidrag inngår i antologien Integration of Vocational Education and Training Experiences, utgitt hos Springer.

Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press

14. august 2018

I et nytt notat ser Jon Erik Dølvik (bildet) og Paul Marginson på drivere for endring i kollektive forhandlinger og lønnsregulering i Tyskland, fire nordiske land og UK. I lys av forsterket konkurranse mellom nordeuropeiske land og mobilitet mellom land i Øst- og Nord-Europa, analyseres endringer i samordning på tvers av bransjer, samspill mellom forhandlingsnivåer og lønnsgolvregulering.

To leksikalske bidrag om kurderne

13. august 2018

Nerina Weiss har skrevet to kapitler i antologien The Kurds. An Encyclopedia of Life, Culture, and Society (red. S. Maisel), utgitt på ABC-CLIO. Nerinas bidrag er «Social Organization and Family Life», og «Gender Roles».

EVU i offentlig sektor

06. juli 2018

Åsmund Arup Seip skal på oppdrag fra Kompetanse Norge se på tariffbaserte ordninger som stimulerer til deltakelse i etter- og videreutdanning. Han vil undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene, og ordninger etablert av et utvalg arbeidstakerorganisasjoner.

Hvor mange kan selv styre arbeidstida?

04. juli 2018

En ny rapport tar for seg ordninger i norsk arbeidsliv som sikrer at arbeidstakere kan påvirke sin egen arbeidstid eller gir mulighet til å jobbe hjemmefra. Forfatterne ser på hva som kjennetegner ordningene, om de er regulert i tariffavtaler, når de brukes, og hvorfor arbeidsgivere ønsker å ha dem – eller ikke. Arbeids- og sosialdepartementet har vært oppdragsgiver.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi