Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyheter

01. mai 2019

Dagen var opprinnelig tilegnet feiring av vårens ankomst. Siden 1890 har 1. mai også vært arbeidernes dag. Et blodig streikeslag i Chicago og kampen om åttetimersdagen var årsaken til at datoen og denne formen ble valgt. På Arbeidslivet.no har vi skrevet en artikkel om den historiske bakgrunnen for dagens markering.

30. april 2019

Fafo har kartlagt koblingen mellom arbeidsmiljølovens krav til systematisk HMS-arbeid og lokalt IA-arbeid, basert på casestudier i fire kommuner. Selv om tiltakene ikke nødvendigvis preges av innovasjon, er det åpenbart at casekommunenes arbeid kan inspirere andre kommuner til styrket innsats. Det er mange gode grep der ute, og mye god systematikk i arbeidet, konkluderer forskerne.

26. april 2019

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. På denne Fafo-frokosten lanserte vi en rapport med innspill til handlingsplanen.

26. april 2019

På oppdrag fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddel-arbeiderforbund har Fafo intervjuet lokale tillitsvalgte om behov og tanker om egen organisasjon. Aktiviteten i klubbene, graden av skolering og bistandsbehov spriker, men det er bred enighet om at man ønsker mer erfaringsutveksling mellom klubbene, at avdelingene får større ansvar og at medlemspleien blir bedre.

25. april 2019

Stein R. Fredriksen startet 23. april som ny leder for Fafos informasjonsavdeling. Han kom da fra Universitetet i Oslo (UiO) der han har jobbet siden 2010, de siste to årene som fungerende kommunikasjonsdirektør.

24. april 2019

Unge med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten har i gjennomsnitt langt mindre ressurser tilgjengelige i familien og oppnår i snitt lavere karakterer i grunnskolen. Likevel har de svært høye utdanningsambisjoner, og bruker i gjennomsnitt mer tid på lekser, skriver Jon Horgen Friberg i en fersk artikkel. Funnene peker mot at det såkalte «innvandrerdrivet» er sterkere blant unge som holder fast ved deler av sine foreldres kulturelle orienteringer.

11. april 2019

Hvordan oppsto fagbevegelsen i Norge? Og hvilke konflikter bidro til å forme samarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne – og ikke minst tariffavtalen? I en internasjonal fagbok har historiker og Fafo-forsker Åsmund Arup Seip skrevet en vitenskapelig artikkel om den urolige tilblivelsen av Norges organiserte arbeidsliv. Vi har også foretatt et intervju med ham om dette temaet.

10. april 2019

Sammen med forskere fra OsloMet, Polithøyskolen og UiO har Fafos Niri Talberg skrevet en rapport om hvordan den såkalte nærpolitireformen har slått ut blant politi-ansatte. I en undersøkelse blant 3100 politifolk uttrykker mange frustrasjon over at de i større grad skal kontrollere framfor hjelpe befolkningen. Mindre lokalkunnskap, mindre uformell kontakt og fortrengning av småoppgaver grunnet terrorberedskap er blant frustrasjonene. Rapporten ble formelt lansert på et eget AFI-seminar torsdag morgen.

09. april 2019

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

09. april 2019

Kontroverser sto i kø da det amerikanske selskapet Uber forsøkte å etablere seg i de nordiske landene. Fem år senere ligger et dokument i et departement som kan endre hele den norske taxi-næringa. Vi har snakket med Sigurd M. N. Oppegaard om hva vi har lært av Ubers inntog – og hva som snart kan skje med det norske drosjemarkedet.

03. april 2019

I samarbeid med FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og Nordisk Ministerråd samlet en gruppe nordiske forskere seg på Island 4. og 5. april for å diskutere framtidas arbeidsliv. Hva vil skje med jobbene våre når snart alt digitaliseres, klimakrisa truer, globaliseringen fortsetter og befolkningen eldes? En rekke innledende notat har blitt lansert i forbindelse med konferansen. Fafo leder prosjektet.

03. april 2019

Den utstrakte bruken av intervjuer i samfunnsforskning har møtt kritikk fra ulike hold. I en ny artikkel diskuterer Jon Horgen Friberg utfordringene ved bruken av intervjuer som forskningsmetode. Han argumenterer for at mye av kritikken er overdrevet, men peker på en rekke reelle utfordringer som må håndteres. Hvordan disse bør håndteres avhenger imidlertid av hva slags sosiale fenomener man er interessert i og hvordan man ønsker å analysere empirien. Som eksempel diskuterer han de metodiske utfordringene han og kollegene sto overfor i den omdiskuterte studien av tilreisende tiggere og gatearbeidere fra Romania.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>