Nyheter

Nyheter

NRK omtaler problemene med dårlig renhold ved et pasienthotell i Tromsø. Blant annet med bakgrunn i en 2018-rapport om outsourcing av renhold i Forsvaret, forteller Sissel C. Trygstad at renholdsfirma mener offentlige virksomheter kjører mer hardt på pris enn private. Dette rammer fort kvaliteten: – I renholdsbransjen er det jo selve arbeidskraften som driver kostnadene. Det vi ser ut fra vår forskning er at når renholdet outsources, skal som regel renholderne utføre den samme jobben på kortere tid, påpeker hun til NRK.

Denne rapporten ser på forholdene for palestinske flyktninger med bakgrunn fra Gaza som bor i flyktningleirer i Jordan. Gjennom en kombinasjon av statistiske og kvalitative data, viser den hvordan palestinerne som bor i Jerash-leiren har betydelig verre levekår enn øvrige palestinske flyktninggrupper. Rapporten ser også på hvilke arbeids- og inntektsstrategier som tas i bruk for bedre å forstå hvordan deres mangel på statsborgerskap og tilknytting til Jerash-leiren bidrar til å forverre deres sosioøkonomiske situasjon.

LO har hatt 2019 som tillitsvalgtår. Målet er å øke statusen til tusenvis av tillitsvalgte som sørger for at den norske arbeidslivsmodellen fungerer ute på arbeidsplassene. I dette notatet har vi samlet resultater fra flere spørreundersøkelser blant LOs tillitsvalgte. Den sterkeste motivasjonen for å være tillitsvalgt er å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig viser det seg at rundt halvparten føler seg alene om oppgavene og at verving av nye medlemmer nedprioriteres i en hektisk hverdag.

Dette notatet er første rapportering fra Flytprogrammet, et program initiert og finansiert av Kronprinsparets fond. Formålet med Flyt er å øke unges muligheter til å gjennomføre videregående opplæring, gjennom vekt på temaene livsmestring, veivalg, vennskap og fravær. Rundt 30 ungdom har deltatt fra pilotkommunene Sarpsborg og Hurdal. Mange deltakere opplever dempet stress, økt selvbevissthet og økt trygghet for egne valg gjennom programmet. Skolefraværet minsket for noen, men forble i hovedsak stabilt.

25. november presenterte Fafo og Sintef preliminære funn fra kvalitative intervjuer i prosjektet Tjenesten og MEg. Dette skjedde på årets forskningskonferanse om ME (Myalgisk encefalopati) på Folkehelseinstituttet. Prosjektet kartlegger pasienter og pårørendes erfaring med og perspektiv på de offentlige tjenestene, med vekt på velferd, helse og skole – og samordningen disse i mellom.

Folk som jobber i små stillinger som sykepleiere eller i Oslo kommune har nettopp fått en ny rettighet. Andre står fremdeles uten. Hva er greia med «pensjon fra første krone»? Vi har bedt Ståle Østhus om å gi oss en kort innføring.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>