Nyheter

Nyheter

LO har i dag drøye 21 000 studentmedlemmer. I denne rapporten ser vi på hva som skjer med disse over tid. Undersøkelsen viser at en god del går over til ordinært medlemskap – nær halvparten i et tidsspenn på opp til åtte år. Studentmedlemskap bedømmes som en viktig vei inn i et fagforeningsmedlemskap for yngre arbeidstakere med høyere utdanning, men gruppen er samtidig vanskelig «å holde på». Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra LOs organisasjonsavdeling.

På oppdrag fra IMDi har Fafo samlet kunnskap om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia. Hvordan kan nabolaget man vokser opp i påvirke unges liv og framtidsutsikter – enten det gjelder familieliv, fritidsaktiviteter, utdanning, levekår eller kriminalitet og utenforskap? Forskningen viser at generelle levekårsutfordringer har betydning for unges utenforskap. Men også egenskaper knyttet til boområdet vil kunne spille inn. Et av hovedtiltakene mange byer benytter er områdesatsinger. Disse kan ha positive ringvirkninger. Samtidig er et gjennomgående funn i forskningen at når storsamfunnet definerer et område som «utsatt» vil dette kunne ha en egen negativ påvirkningskraft på unge som lever og bor i disse områdene.

Fafos Terje Olsen er sammen med Mark Sherry, Janikke S. Vedeler og John Eriksen redaktør for boken Disability Hate Speech. Boken er den første som helt eksplisitt fokuserer på hatefulle ytringer mot funksjonshemmede og søker å forklare hva dette er, hvorfor det er et viktig tema, hvilke lover som regulerer det og hvordan det skiller seg fra andre hatefulle ytringer. Boken er et viktig bidrag til økt forståelse av hat og fordommer mot funksjonshemmede.

Fafo følger arbeidet med opptrappingsplanen for rusfeltet fram til 2020 med årlige statusrapporter, og avgir en sluttevaluering i 2021. Evalueringen er både en følgeevaluering og en sluttevaluering. I følgeevalueringen er hensikten å undersøke hvorvidt organiseringen av arbeidet og oppfølgingen av oppfølgingsplanen med iverksatte tiltak er hensiktsmessig for å nå planens mål og delmål. Nå foreligger  den tredje statusrapporten for evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet. 

NRK Dagsrevyen tematiserte Venstre og KRFs ønske om å gi arbeidstillatelser til asylsøkere med avslag. Guri Tyldum kommenterte her at man ved å gi slike arbeidstillatelse vil redusere sannsynligheten for at asylsøkere med avslag vil samarbeide om retur. – De som mener at dette handler om mennesker som burde få bo i Norge, kan alternativt jobbe for at man i større grad kan gi opphold på humanitært grunnlag. Men å innføre en mellomtillatelse som kun gir rett til arbeid, men ikke andre rettigheter, vil kunne ha uheldige konsekvenser for både migrantene og arbeidsmarkedet, og vil gjøre arbeidet med å få til frivillige returer mye vanskeligere, utdyper hun i en kommentar i sosiale medier.

Jon Horgen Friberg har utgitt en bok om foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Hensikten er å belyse møtet mellom ulike familie- og oppdragelsesidealer fra flere ulike sider. Slik sett er boken et bidrag til å forstå hvorfor dette har blitt et stridstema i dagens flerkulturelle Norge. Boka er en videreutvikling av en Fafo-rapport som kom tidligere i år.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>