Nyheter

Nyheter

Under LO Stats kartellkonferanse presenterte Fafo foreløpige funn om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformens virkninger, slik ledere og tillitsvalgte i staten har opplevd den. ABE-reformen legger opp til produktivitetsvekst gjennom årlige kutt i driftsutgiftene. Analysen er basert på en spørreundersøkelse utført i høst og kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte i fem statlige virksomheter. De innledende funnene presenteres også i eget faktaflak. Rapporten med de endelige funnene vil publiseres i løpet av noen uker. Du kan også se video av selve framlegget.

I regi av EUs Erasmus+-prosjekt «TRACK-VET», har Fafo skrevet en egen landrapport om yrkesfagene i Norge. Rapporten skisserer hvordan den planlagte nye læreplanen kan legge mer vekt på «tverrgående nøkkelkompetanser». Det vil si demokratiske og sosiale ferdigheter, kritisk tenkning, digital kompetanse og «å lære å lære». Rapporten bygger på litteraturstudier og statistikk og en rekke intervjuer med representanter for utdanningsmyndighetene, fagbevegelsen og andre sentrale organisasjoner – samt politikere og lærere. Den er skrevet på engelsk.

Denne artikkelen, basert på en Fafo-rapport, viser at flere enn tidligere sto i jobb til en høyere alder i 2016 enn i 2015. Sysselsettingsøkningen kan likevel ikke tilskrives økte aldersgrenser. Disse førte heller ikke til redusert rekruttering av yngre seniorer, slik mange fryktet. Flere bedrifter har like fullt innført en lavere, bedriftsintern aldersgrense.

De fleste er enige i at de som flykter fra krig og forfølgelse skal kunne søke beskyttelse i andre land. Det er mer omstridt hva denne beskyttelsen skal innebære, og hvem som skal ta kostnadene som knyttes til det å gi slik beskyttelse. På dette seminaret tok vi opp noen av dilemmaene som oppstår når stater prøver å samarbeide om flyktningpolitikk – i Europa og i nærområdene.

Seminaret ble holdt på engelsk og kan ses igjen på Fafo-tv.

De fleste arbeidsplasser gjør iallfall litt for å skåne miljø og klima, ifølge en fersk Fafo-undersøkelse blant landets LO-tillitsvalgte. Som representanter for de ansatte har likevel kun 1 av 4 jobbet konkret med slike spørsmål de siste to årene.

Fafo arrangerte 24. oktober seminaret «Deltid – løsningen som ble et problem?» Kilden har skrevet en bred gjennomgang av det som ble lagt fram på dette seminaret, inkludert forskerinnleggene fra Sissel C. Trygstad, Hanne C. Kavli og Heidi Nicolaisen – samt UiOs Anne Lise Ellingsæter.

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>