logo fafo 194x64

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Hvordan bidrar yrkesfagene til innovasjon?

15. februar 2019

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. I et nytt prosjekt vil vi gjennom casestudier i utvalgte bedrifter kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

Fafo-bidrag under europeisk varsler-seminar

13. februar 2019

Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad sto for innledningen da Arbeids- og sosialdepartementet var vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern, 14. og 15. februar. Varslervern beskrives av regjeringen som et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Seminaret ble strømmet.

Tillitsvalgte: Mange oppgaver, lite tid

13. februar 2019

I 2019 ønsker fagbevegelsen å løfte de tillitsvalgte høyere opp i lyset. Vi har undersøkt hva LOs tillitsvalgte bruker mest tid på og hvilke behov og motivasjoner de har. Mer fristilt tid og bedre informasjon er det som flest etterlyser.

Les hele artikkelen på arbeidslivet.no

Da staten lukket døra for lærerne

11. februar 2019

I 2004 ble ansvaret for forhandlinger med lærernes fagforeninger overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Lærerne protesterte, men regjeringen mente det var nødvendig å samle arbeidsgiveransvaret for lærerne hos skoleeiere som betalte lærernes lønn. Åsmund Arup Seips notat gjennomgår de historiske årsakene til hvorfor staten til å begynne med hadde forhandlingsansvaret, og hvorfor det ble overført til kommunene.

Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

06. februar 2019

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

01. februar 2019

Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har deltatt i prosjektet.

Får de ansatte et ord med i laget?

30. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo gjennomgå hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse og medvirkning praktiseres i det norske arbeidslivet. Vi vil også kartlegge hvordan de ulike aktørene vurderer både dagens ordninger og praktiseringen av disse. Spørreundersøkelser, litteraturstudier og kvalitative intervjuer vil stå sentralt i det treårige prosjektet.

Utbredte brudd på regler for midlertidig ansettelse og innleie

29. januar 2019

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har vi kartlagt omfanget av brudd på reglene om midlertidig ansettelse og innleie. Her finner vi at et sted mellom 40 000 og 65 000 personer (i privat og kommunal sektor, samt helseforetakene) har en midlertidig ansettelse som trolig ikke kan begrunnes i arbeidsmiljølovens krav. For innleie oppgir rundt 10 prosent av virksomhetene bruk som er ulovlig eller i en gråsone. Forholdene har likevel blitt noe bedre de senere år, ifølge informanter.

Nye betingelser for lønnsforhandlinger i staten

11. januar 2019

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Bård Jordfald har undersøkt hvordan Norsk Tjenestemannslags forhandlere løste det å gå fra én lokal pott på én avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer, ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder.

ILO fyller 100 år

09. januar 2019

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO runder 100 år. Fafo skal i den forbindelse lage en rapport om norsk sosial dialog og trepartssamarbeid i historisk kontekst. Den vil bli lansert på ILOs jubileumskonferanse våren 2019. Rapporten lages på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

03. januar 2019

Avtalen om fleksitid i staten ble endret i 2017. I dette prosjektet skal Fafo undersøke effekten av endringene. Oppdraget er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal gjøres av Kristin Alsos (bildet), Rolf Andersen og Kristine Nergaard.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B