Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner

I dette prosjektet skal utelivsbransjen kartlegges, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014. Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet. Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

En ny rapport viser at bedrifter innen byggebransjen i Trondheim benytter innleid arbeidskraft i betydelig omfang. Totalt var om lag 18 prosent av arbeidstakerne innleid, hovedsaklig fra bemanningsforetak. Rapporten påpeker ellers at innleiebedriftene sjelden inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleien, til tross for at mye tilsier at en slik avtale er nødvendig. Rapporten slippes under en konferanse for byggebransjen i Trondheim 11 september.

5. og 6. september var Europas forskere innen arbeidsliv og arbeidsmarked samlet på en konferanse i regi av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, denne gang i Dusseldorf i Tyskland. Her deltok også totalt tolv Fafo-forskere.

Rundt en fjerdedel av alle paper til ILERA-kongressen handler om ny teknologi. På dette området bidro Fafos Kristin Jesnes, Johan Røed Steen og Sigurd M. Oppegaard med seminarledelse, forskningsinnlegg og papers. Fafos bidrag spente ellers over en lang rekke tema.

I en artikkel i Norsk veterinærtidsskrift oppsummerer Mona Bråten en undersøkelse av seksuell trakassering i jobb- og studiesammenheng blant veterinærer. 22 prosent av yrkesaktive og pensjonister oppgir at dette har rammet dem. Unge kvinner er mest utsatt (29 prosent), men problemet rammer også 5 prosent av mannlige veterinærer, påpeker hun. Mest utsatt er også veterinærer som jobber i utadrettet virksomhet – i møte med dyreeier, ute på tilsyn eller på kontroll med slakterivirksomhet.

Vår måte å organisere arbeidsmarkedet på ser ut til å stoppe digitale plattformers forsøk på å løsrive seg helt fra arbeidsgiveransvar og tariffavtaler. Like fullt: Lav inntekt og små kontrakter er normen. Les intervjuet vårt med Kristin Jesnes, basert på en vitenskapelig aritkkel om emnet.

Små og mellomstore industribedrifter i Hordaland synes det er utfordrende å finne riktig størrelse på grunnbemanningen, ifølge denne kartlegging av bedriftenes bemanningsstrategier. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Samtidig kan innleie føre til at bransjen i større grad blir preget av en todeling: en kjerne av fast ansatte med relativt trygge jobber, mens innleide og midlertidige vil stå i en mye mer usikker situasjon.

Rundt 30 digitale plattformer tilbyr seg å være mellomledd for kjøp og salg av høyutdannet arbeidskraft i de nordiske landene. Forskere fra blant annet Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse ser i denne rapporten på bruken av slike plattformer i Norden. Selv om fenomenet ennå er lite, forventer de vekst i tråd med ønsket om outsourcing av oppgaver og ønske om fleksibiliteten som en slik form for innleie tilbyr. Rapporten er bestilt av Nordic Innovation og fem akademiker-organisasjoner i de nordiske landene.

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette.

Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering.

Rapporten ble overrakt statsråd Monica Mæland under en egen Fafo-frokost 20. august. Representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok også i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere om digitale kontroll- og overvåkingssystemer på jobben i 2019. Tallene sammenliknes med en 2010-undersøkelse. Nær 60 prosent svarer at de har ett eller flere digitale systemer for kontroll og overvåking på jobben. Kravene knyttet til medvirkning og informasjon blir dessuten i varierende grad fulgt opp av arbeidsgiverne, er blant funnene.

Rapporten lanseres i form av et eget seminar på Fafobåten under Arendalsuka.

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Likevel forblir arbeidsmarkedet sterkt kjønnsdelt. En ny Fafo-rapport har tatt steget helt ned til de enkelte virksomhetene for å finne årsaker. Gjennom caseintervjuer har forskerne undersøkt hva lønn, tilrettelegging og arbeidstid betyr for å forklare kvinners og menns valg av arbeid, samt hvordan kulturelle forståelser spiller inn. Om du er i Arendal presenteres den også klokka 10.00 på Fafobåten.

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Hvorfor er da fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Forskerne etterlyser blant annet mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser. I denne artikkelen presenterer vi noe av innholdet i rapporten som slippes i dag.

[12 3 4 5  >>