Nyheter
Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som ble tatt opp på Fafofrokost 9. november og du kan se opptak og presentasjoner her. Det ble presentert resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting og den presentasjonen kan du også kikke gjennom.
 

En ny artikkel gransker møtet mellom plattformarbeid og den «norske arbeidslivsmodellen» gjennom en analyse av framveksten av plattformarbeid i drosjenæringen og renholdsbransjen. Generelt finner Erik T. Valestrand og Sigurd M. N. Oppegaard at plattformselskapene i svært liten grad har utfordret reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår, men snarere funnet seg til rette i norsk arbeidsliv ved å utnytte randsonene av arbeidslivsmodellen, etablere seg i allerede «gigifiserte» bransjer og tilpasse seg ansettelsesmodellene som kjennetegner disse.

‣ Les artikkelen i Norsk sosiologisk tidsskrift

Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet («a-krim») er i endring. En ny vitenskapelig artikkel utforsker disse endringene, og ser dem i lys av samfunnets forståelse av denne typen kriminalitet. Førsteforfatter Synnøve Økland Jahnsen viser sammen med Gisle Andersen og Anje Gjesdal hvordan det nye begrepsapparatet har bidratt til å skape bred oppslutning, på tvers av både tradisjonelle politiske skillelinjer og organisasjoner.

‣ Les artikkelen i Norsk sosiologisk tidsskrift

Over de siste 5-6 årene har Senter for seniorpolitikk (SSP) iverksatt flere kartleggingsprosjekter for å dokumentere hvordan det er å være senior i ti ulike bransjer og yrker. I en ny Fafo-rapport har Fafoforskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen sammen med professor ved Lunds universitet  Kerstin Nilsson, oppsummert, konkretisert og vurdert de utfordringer og muligheter som er dokumentert for ti bransjer og yrker. 
Seks generelle seniorpolitiske virksomhetsstrategier konkretiseres og drøftes, før det for hver av bransjene presenterer eksempler på bransjespesifikke arbeidsplasstrategier og –tiltak. Avslutningsvis oppsummeres kunnskap om hva som kan være hensiktsmessige prosesser, strategier og verktøy å ta i bruk lokalt for å lykkes med seniorpolitikken.

Fafos Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen sammen med Kerstin Nilsson fra universitetet i Lund presenterte en ny rapport om hva som skal til for at flere kan fortsette lenger i arbeid. Dette fant sted på Senter for seniorpolitikks forskningskonferanse 9. november. På konferansen ble det også lansert resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer 2022.

Over 31 000 ukrainere har søkt om beskyttelse i Norge hittil i 2022. I tillegg er antallet asylsøkere fra andre land dobbelt fra fjoråret. Hva kan vi vente oss framover? På et eget seminar tirsdag 8. november, lanserte UDI nye scenarioer for tilstrømming av ukrainske asylsøkere til Norge. Og Fafo-forskere presenterte en ny Fafo-rapport om tematikken. Hvilke faktorer er viktige for å se hvem som vil komme til Norge, og hvordan vil migrasjonsstrømmene til Norge og Europa utvikle seg?

<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>