Nyheter
Organisasjonsgraden blant arbeidstakere og arbeidsgivere, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. I dette notatet har Kristine Nergaard oppdatert utviklingen på disse områdene per 2021.

‣ Les mer og last ned notatet

En ny Fafo-rapport skrevet av Johan Røed Steen diskuterer problemstillinger knyttet til digital suverenitet og muligheten for en nasjonal skytjeneste.

Bruk av skytjenester i offentlig sektor er i vekst, i tråd med politiske signaler. Dette reiser spørsmål blant annet om fremtidig avhengighet av leverandører, datasikkerhet, personvern og juridisk risiko fordi data lagres utenlands, eller behandles av leverandører underlagt andre lands jurisdiksjon.

Fafo-rapporten diskuterer prinsipielle avveininger nasjonale myndigheter står ovenfor ved valg av eierskapsmodeller og organisering av skyløsninger. Hvilke vurderinger har norske myndigheter gjort, og hvordan har andre land valgt å innrette skytjenester for offentlig sektor? Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget på feltet og ser nærmere på erfaringer fra Tyskland, Nederland og Danmark, som i ulik grad benytter egne statlige skytjenester.

Rapporten Petroleum Transition Pathways in Norway: How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector, presenterer funn fra scenarioøvelser om rettferdig omstilling av norsk olje og gass. Sentrale aktører fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger ble spurt om å skissere veikart mot to hypotetiske visjoner: Den ene med netto nullutslipp av klimagasser for sektoren innen 2050, den andre der all olje- og gassproduksjon er utfaset innen 2050.

Det er også laget en policy brief: Net-zero or phase out? Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway.

Fagforbundets ungdomsbarometer ble gjennomført for første gang i 2017. Nå foreligger en ny utgave som skriver seg fra 2021. Det har dermed vært mulig å måle utviklingen i ungdommens synspunkter i løpet av en fireårsperiode.

Thomas Åker-Furre er ansatt om administrasjonssjef ved Fafo. Han skal ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av administrative tjenester, samt jobbe med forbedrings og utviklingsprosesser innenfor det administrative området. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse og vil organisere den forskningsfaglige støtten, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.
Kinas null-visjon for covid-19 strammes til før partikongressen til helga. Vaksiner har gjort at andre land har åpnet samfunnet igjen, men Kina insisterer fortsatt på strenge koronaregler. De siste ukene har flere enn 60 byer måttet stenge ned. Hvorfor tviholder myndighetene og Kinas leder Xi Jinping på denne strategien? Kristin Dalen gjestet NRK Radios «Studio 2».

<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14 15  >>