Nyheter

Nyheter

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Bård Jordfald (bildet) har bidratt til rapporten "Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler", utgitt av Senter for lønnsdannelse. I rapporten stilles spørsmålet om hvilken effekt allmenngjorte tariffavtaler har for å motvirke lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Rapporten lanseres på Fafo Østforums seminar i dag. Se program.

Fafo-forskerne Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri har skrevet rapporten "Passe inn og passe til. Hvem har ansvar for nyansattes mestring?" De tar for seg tiden nyansatte bruker på å lære seg arbeidsoppgavene og arbeidskulturen, og ser spesielt på inkludering av nyansatte med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hvordan kan FNs bærekraftsmål gjennomføres? Det er tema for en konferanse som FN-organisasjonene i Norge arrangerer i dag, i forbindelse med FN-dagen 24. oktober. Fafos Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter legger fram et notat om implementering i Norge.

Allerede før krigen i Syria sendte tusener på flukt til Europa, strevde norske myndigheter med å få kommunene til å bosette flyktninger som har fått opphold. Uten nye grep i bosettingsarbeidet vil flere bli boende lenge i mottak. Hva er alternativene? Kan flyktningene bosette seg selv, eller kan kommunene overtales eller bestikkes til å ta imot et betydelig høyere antall? spør Fafo-forskerne Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Silje Sønsterudbråten.

I denne rapporten presenterer vi den første nasjonale kartleggingen av sammenhengen mellom tidsbruk, rapporteringsmengde og ledelse i barnehager. Hvor omfattende er rapporterings- og dokumentasjonskrav for barnehager, og hvor mye tid bruker styrere på slike arbeidsoppgaver? Hva kan forklare at noen styrere bruker det meste av arbeidstiden på administrasjon? Rapporten er skrevet av Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund.

I denne rapporten evaluerer Sol Skinnarland bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune. Hun har vurdert følgende: Hvordan fungerer den i dag? Hvilket behov har kommunens ansatte for bedriftshelsetjeneste? Er det behov for å gjennomføre endringer i dagens ordning?
<<  158 159 160 161 162 [163164 165 166 167  >>