Nyheter
Fafo er ett av de samarbeidende forskningsinstituttene når Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tar ledelsen for å etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd ved OsloMet. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

Elkjøp og Powers bonusnekt i varehus med tariffavtale er en utfordring for den norske modellen. El-varehusene uten avtaler velger ikke bare bort en «lønnsmodell», skriver Fredrik Bakkemo Kostøl (NTNU) og Elin Svarstad i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

I en ny artikkel finner Kristine Nergaard og Elin Svarstad at økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten gir økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Artikkelen underbygger dermed hypotesen om at valget om å fagorganisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

Nav-drapet har reist en rekke spørsmål om vold og trusler på arbeidsplassen. Fafo har skrevet flere rapporter som tar for seg denne tematikken. Her følger en oppsummering av noen av de mest relevante.

‣ Les mer

I juni fikk Fafo innvilget et tverrfaglig forskningsrådsprosjekt om nevrodiversitet. Nevrodiversitet eller nevormangfold, omfatter autisme, ADHD og Tourette syndrom og er i prosjektet sett på som en form for normbrytende funksjonsvariasjoner. Prosjektet stiller hovedspørsmålet: Når får nevrodiverse unge voksne et godt liv?

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) ble innført av regjeringen Solberg fra og med budsjettåret 2015. Reformen er ment å få statlige virksomheter til å effektivisere, og innebærer et årlig kutt på 0,5 prosent i de statlige driftsbudsjettene. I denne rapporten ser vi nærmere på ABE-reformens innvirkning på virksomheter innen musikk og scenekunst

<<  12 13 14 15 16 [1718 19 20 21  >>