Nyheter

Nyheter

I dette notatet undersøkes den geografiske variasjonen i barnefattigdom. Hvordan varierer antall og andel barn som lever i fattigdom mellom norske kommuner? Hvilke kjennetegn har husholdningene til barn som lever i fattigdom? I tillegg undersøkes omfanget av et utvalg bolig- og nabolagsproblemer.

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Transfer. I artikkelen analyserer de hvordan lærlingordningens plass i yrkesutdanningssystemene i de tre landene har utviklet seg fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag. Forfatterne argumenterer for at ulike strategier blant partene i arbeidslivet, spesielt på arbeidstakersiden, er en viktig del av forklaringen på utviklingen av  ulike yrkesutdanningssystemer i Norden i løpet av de siste 40 årene.

Denne rapporten er en evaluering av ordningen der mentor- eller traineeprogrammer for «personer med innvandrerbakgrunn» kan søke delfinansiering fra IMDi. Det overordnede spørsmålet som stilles er hvorvidt denne ordningen er et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om «å øke sysselsettingen av innvandrere», og om dette i neste omgang kan bidra til å fremme mangfold i arbeidslivet.

Utnytting av utenlandsk arbeidskraft og unndragelser av skatter og avgifter er de vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019, ifølge en rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter. Hvordan takles utfordringene i kommunesektoren og hva mener partene i arbeidslivet er de viktigste tiltakene? Fafo Østforum inviterte til debatt og deling av kunnskap på et seminar 3. mars.

Organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. Dette notatet presenterer tall for nivå og utvikling på alt dette per 2017/2018.

På Lønnsoppgjør.no vil våre arbeidslivsforskere fortløpende analysere utviklingen innen årets tariffoppgjør. De første artiklene er nå ute – om hvilke krav vi kan vente oss og om Teknisk beregningsutvalgs rapport om forventet lønnsvekst. Nettsidene er en del av aktivitetene i et forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo utfører på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Formålet med nettsiden er bidra til økt kunnskap om de sentrale lønnsforhandlingene.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>