Nyheter

Nyheter

Buss-streik og lederlønn var tema for NRKs «Debatten» 22. september. Bård Jordfald var her invitert for å forklare de norske lønnsforskjellene, med vekt på økende lederlønn:

– De siste tyve årene har vi lønnsforskjellene økt i Norge. Dette skyldes særlig to forhold: de høyest lønte har hatt sterkest lønnsvekst, og at de lavest lønte har hatt svakere lønnsutvikling enn alle andre. I 2000 tjente de ti prosent øverst i lønnsfordelingen tre ganger mer enn de ti prosent lavest lønte. I dag er tallet økt til fire ganger så mye, innledet han.

Kunnskapsoppsummeringen er utført for NAV i forbindelse med forsøk med utvidet bruk av kompetansetiltak for langtidssykemeldte med liten sannsynlighet for retur til opprinnelig arbeid. Den fanger først og fremst opp relevante studier for forsøksprosjektet. Studier som finner at utdanning har positive effekter på sysselsetting, finner også store innlåsingseffekter under tiltaket, særlig for dem som står nærmest arbeidslivet. På den annen side er det studier som finner positive sysselsettingseffekter på lang sikt.

I denne rapporten, utført i samarbeid mellom Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo, kartlegges kjennetegn ved varebilsegmentet – godstransport utført av kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn – samt konkurranseforholdet overfor ordinær godstransport. Etterspørselen i varebil-markedet er økende, men dårlige arbeidsmiljø, useriøsitet, kriminalitet og manglende reguleringer vekker bekymring. Rapporten legger fram forslag til tiltak for å motvirke problemene. Oppdragsgiver er Arbeidstilsynet og Treparts bransjeprogram transport.

Fra 2005 til 2015 økte andelen seniorer (50+) blant barnehageansatte til 23 prosent – totalt 21 000 personer. Selv om mange nå blir lenger i jobben enn tidligere, bidrar helseproblemer og et fysisk og psykisk krevende arbeid til at mange slutter eller tidligpensjonerer seg. I en ny rapport, som lanseres på et eget webinar fredag, gjennomgår og analyserer Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen frafallet, ulike frafallsårsaker og forslag til tiltak for å holde seniorene lenger i jobb.

I denne rapporten evaluerer vi den første implementeringsfasen for forsterket ungdomsinnsats i NAV. Funnene viser positive virkninger av tiltaket. Unge prioriteres av NAV-kontorene, og det gis rask oppfølging. Forskerne finner derimot ingen målbare effekter på overgang til arbeid for unge ledige. Målet om økt aktivitet ser likevel ut til delvis å nås gjennom økt overgang til utdanning.

Denne artikkelen, skrevet av Ingunn Bjørkhaug, diskuterer hvordan Ugandas flyktningpolitikk skaper økonomisk profitt for noen, men fattigdom for andre. Resultatet er at «den åpne dørens politikk»  er på randen av kollaps.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>