Nyheter

Nyheter

Det forventes at Norge i årene framover vil få større behov for å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS (tredjeland). Fafo og Agenda Kaupang har i samarbeid utført en kunnskapsoppsummering om arbeidsinnvandring fra tredjeland, på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Denne kunnskapsoppsummeringen er første del av et større prosjekt. Norsk arbeidslivs muligheter for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS vil utdypes og besvares gjennom spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer i del 2 av prosjektet. Sluttrapporten er ventet ved utgangen av 2021.

Hvilke holdninger har arbeidsgivere til kollektive institusjoner som arbeidsgiverorganisasjoner, tariffavtaler og tillitsvalgte? I denne rapporten prøver vi å finne svaret på det. Vi undersøker hvilke roller virksomhetene ønsker at arbeidsgiverorganisasjonene skal ta, hva som skal til for at virksomheter ønsker å organisere seg, og om tariffavtalene er en fordel eller hemsko for virksomheter og for arbeidsgiverorganisasjoner som skal øke medlemstallet sitt.

Vi har med stor sorg mottatt den triste beskjeden om at Hans-Christian Gabrielsen har gått bort. Hans-Christian har vært Fafos styreleder siden 2018. Han har vært en kunnskapsrik, engasjert og hyggelig styreleder som vi har hatt stor glede av å samarbeide med. Han vil bli dypt savnet. Alle på Fafo uttrykker sin dypeste medfølelse og sender sine varmeste tanker til Hans-Christians nærmeste.

I denne rapporten ser vi på hvordan koronautbruddet våren 2020 ble håndtert av aktørene i videregående opplæring, og hvilke konsekvenser pandemien og tiltakene så langt har hatt for elever og lærlinger. Problematiske sider ved den digitale undervisningen er blant annet stor vekt på individuelle, skriftlige oppgaver, lite praktisk opplæring i yrkesfagene og svekket motivasjon og læring blant elevene.

Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med et eget webinar hvor forskerne er utfordret til å anvende et kjønnsperspektiv på sentrale forskningsfelt. I sendingen kan du få med deg fem forskeres innlegg om tema som likelønn og arbeidsledighet, yrkesdeltakelse blant innvandrede kvinner, korona og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og likestilling i Kina.

Anna Hagen Tønder er ansatt som ny leder for gruppe for migrasjon, integrasjon og kompetanse. Hun er i dag seniorforsker ved gruppe for arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked og starter i sin nye stilling i løpet av våren. 

<<  1 2 [34 5 6 7  >>