Nyheter

En ny Fafo-rapport «Vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester» viser at en stadig større andel av tjenestene innen helse og omsorg drives med «flyktig» arbeidskraft. Innleie utgjør 20 prosent av arbeidskostnadene mens bruken av vikarbyrå står for 2 prosent. Mange fast ansatte jobber i stillinger som er mindre enn 25 prosent.

Rapporten er blitt til i samarbeid mellom Fafo, Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) og Agenda Kaupang AS (AK). Den er skrevet av Leif E. Moland fra Fafo (prosjektleder) og Maja Tofteng fra SØA. Astrid Nesland fra AK har bistått med regnskapsanalyser.

Elin Svarstad forsvarer mandag 5. juni 2023 sin avhandling med tittelen ”What do unions do? Evidence from Norway” for graden philosophiae doctor (ph.d.). ved NTNU, Fakultet for økonomi.
Tidspunkt for prøveforelesning og disputas er mandag 5. juni 2023, henholdsvis kl. 10:15 og kl. 12:15. Prøveforelesningen og disputasen blir avholdt i Auditorium A3, Adolf Øien-bygget, Gløshaugen campus.

Oppgavens tittel er "To harmonize or to externalize? EU decision making in times of migration crises" og avlegges ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Det er bred enighet om at såkalt negativ sosial kontroll innenfor enkelte etniske og religiøse minoritetsgrupper kan bryte med unges rett til selvbestemmelse og livsutfoldelse. Det er imidlertid ikke like opplagt hvordan ulike former for sosial kontroll i ungdomstiden kan ha betydning for integreringsutfall senere i livet.

Denne rapporten viser hvordan tett foreldreinvolvering er forbundet med positive integreringsutfall i overgangen til voksenlivet, inkludert fullføring av videregående skole, overgang til høyere utdanning og mindre bruk av sosialhjelp. Strenge foreldrerestriksjoner er derimot forbundet med manglende gjennomføring av videregående skole og økt bruk av sosialhjelp, samt økt sannsynlighet for å være gift og å ha barn. De positive effektene av foreldreinvolvering gjelder begge kjønn, og særlig for gutter. De negative effektene av foreldrerestriksjoner ser imidlertid ut til å kun gjelde for jenter. Funnene understreker viktigheten av at hjelpeapparatets innsats mot negativ sosial kontroll både setter søkelys på å styrke ungdommenes kontroll over eget liv, og på å styrke foreldres mulighet til å involvere seg på en konstruktiv måte.

Rapporten undersøker hvordan lavlønt arbeid fordeler seg mellom bedriftene i norsk økonomi. Omfanget og spredningen av lavlønn er viktige faktorer å vurdere når man utformer tiltak for å begrense dette i økonomien. Vi er særlig opptatt av fordeling av lavlønn i to bransjer; bygg og anlegg, og overnatting og servering. Vi finner at lavlønnsomfanget er betraktelig høyere i overnatting og servering enn i bygg og anlegg, og at lavlønn er ujevnt fordelt på tvers av virksomheter i begge bransjer. Spredningen av lavlønn på tvers av virksomheter er imidlertid større i overnatting og servering.

Mange nye aktører har etablert seg i drosjemarkedet etter omreguleringen i november 2020, spesielt i og rundt de største byene. Omsetningen falt betydelig i forbindelse med pandemien, men har tatt seg opp igjen. Likevel var omsetningen i 2022 fortsatt lavere enn i 2019. I perioden fra november 2020 til mars 2023 har antall løyver, biler og virksomheter økt, samtidig som bilparken har endret seg mot nullutslippsbiler og billigere biler. I rapporten "Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023 - omregulering og korona" presenteres disse utviklingstrekkene.

<<  1 2 [34 5 6 7  >>