Nyheter

Nyheter

18. august 2020

Vi har ledig stilling som PhD-stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal), finansiert av Norges forskningsråds VAM-program. Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Fafo.

ShipGlobal-prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av endringer i produksjons- og arbeidskraftstrategier i europeisk skipsbygging, basert på case-studier i fem land.

Fafo skal i samarbeid med Agenda Kaupang se på erfaringer med arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS-området, såkalte tredjeland.

En av problemstillingene er hvordan kan Norge på best mulig måte tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Det skal gjennomføres undersøkelser om erfaringer og synspunkter, både blant innvandrede arbeidstakere og norske arbeidsgivere. Spørsmålet er om det trengs endringer i regelverket for denne gruppen.

Prosjektdeltakere fra Fafo er Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Ester Bøckmann. Prosjektet er på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og skal være ferdig ved utgangen av 2021.

Da pandemien kom til landet i mars, måtte kommunenes opplærings- og oppfølgingstilbud overfor nyankomne flyktninger og innvandrere legges om. I denne rapporten får du en første oversikt over hvordan de løste utfordringene de første 12 ukene

Selv om kommunene har gjort en betydelig innsats for å etablere alternative, digitale løsninger, rammet nedstengningen likevel noen grupper hardere enn andre. Særlig deltakere med lite tidligere skolegang og/eller lave digitale ferdigheter fikk det vanskeligere.

Rapporten, forfattet av Hanne Kavli og Ragna Lillevik, er basert på en survey og kvalitative intervjuer blant norske kommuner, og skrevet på oppdrag for IMDi.

Fafo lanserer nå sin egen podkast. I første episode diskuterer forskere og våre gjester NAV: Hva vil vi med vårt sosiale sikkerhetsnett, hvilke hull bør tettes og hvordan øke tilliten til og i NAV-systemet?

Studiovert er Arne Backer Grønningsæter, i samtale med Anne Hege Strand, daglig leder Honoratte Muhanzi i Velferdsalliansen og Kristin Rytter, tidligere NAV-leder i Oslo og styremedlem i Foreningen for sosialt arbeid.

En artikkel av Paul Marginson og Jon Erik Dølvik tar for seg utviklingen i ordningene for kollektive lønnsforhandlinger i Nord-Europa i lys av to store politisk-økonomiske utfordringer: EUs øst-utvidelse og finanskrisa fra 2008. Analysen bygger på data fra fem land og fire sektorer.

Artikkelen imøtegår hypotesen om at utviklingen viser en felles «liberaliserende» retning, blant annet ved å ikke finne noen ensartet trend i nasjonale og sektorpolitiske tiltak – heller ikke når det gjelder lønnsforskjeller.

Denne rapporten, utført i samarbeid mellom Fafo og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), ser særlig på hvordan pandemien har påvirket sysselsetting, inntekt, økonomiske forhold og framtidstanker blant disse gruppene, samt hvordan bedriftene har tilpasset seg denne situasjonen. 

Rapporten er del av en serie om pandemiens konsekvenser i den arabiske verden, og følger lignende rapporter om Jordan og Libanon.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>