Nyheter

Nyheter

Lave fødselsrater, økt levealder og en økende andel eldre i befolkningen har ført til bred enighet om at flere eldre bør stå i jobb til en høyere alder. I møte med denne utfordringen har regjeringene i Norden, så vel som i Europa, reformert sine pensjonssystemer og igangsatt ulike tiltak for å fremme et mer aldersvennlig arbeidsliv.

På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, skal Fafo oppsummere og konkretisere utfordringer og muligheter for 10 ulike bransjer/yrker på seniorpolitikkområdet med utgangspunkt i foreliggende forskning og bransjestudier. Formålet er å vurdere og foreslå arbeidsplass-strategier som kan bidra til at flere seniorer står lenger i arbeid. Bransjer som er pekt ut er barnehage, persontransport, industri, finans, varehandel, akademikeryrker i privat sektor, sentralforvaltning, pleie og omsorg, sykehus og skole. Tove Midtsundstad er prosjektleder.

Ungdom med innvandrerbakgrunn gradvis utvikler en sterkere selvidentitet som nordmenn, uavhengig av geografisk og religiøs bakgrunn, viser Jon Horgen Friberg i en ny artikkel. Men der ungdom av europeisk innvandrerbakgrunn blir sett på som mer «norske» enn de selv føler seg, opplever barn av innvandrere fra Afrika og Asia at andre ser på dem som langt mindre «norske» enn hvordan de selv oppfatter seg.

Dette er sluttrapporten fra Fagarbeiderprosjektet, som Fafo og NIFU har gjennomført i perioden 2017–2020 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Forskerne finner at faglærtes kompetanse blir vurdert som relevant, men det er store forskjeller i hvorvidt fagbrevet er en foretrukket kvalifikasjon innenfor det arbeidsområdet som den faglærte går inn i. Eksempelvis kan tilgangen til faste stillinger og heltidsarbeid være dårlig innen enkelte fagområder.

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat. De møter også en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. Temaet for Hanne Cecilie Kavlis doktorgradsavhandling er hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv skaper ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirker innvandreres holdninger og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid. Den består av fire artikler i tillegg til en sammenbindende tekst.

18. desember 2020

Fafos daglige leder, Tone Fløtten, ønsker alle samarbeidspartnere og venner en god jul og et godt nytt år.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>