Nyheter

Nyheter

Manglende samhandling i oppfølging av utsatte barn og unge er et problem. Ansvar kan bli skjøvet mellom tjenester, informasjon glippe, og ingen ta ansvar for helhet eller koordinering av tjenestene. Det kan gjøre at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den bistanden de har behov for. Denne rapporten analyserer og drøfter hvordan kommunene kan unngå disse fallgruvene og sikre en mer helhetlig og tidlig innsats på oppvekstområdet.  Stikkord er samordning, tverrsektoriell innsats og innovasjon. Rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og 0–24-samarbeidet.

Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi med et eget seminar søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

Igjen har det oppstått offentlig debatt om sykdommen ME, og også denne gangen står den i fare for å ende i feil spor, skriver tre forskere fra Fafo og Sintef i en VG-kronikk. I et pågående prosjekt har de dybdeintervjuet 24 familier rammet av ME og mener debatten om at sykdommen er «enten psykisk eller fysisk» er en avsporing: – Som våre ME-syke respondenter sa til oss: Vi bryr oss jo ikke om kuren for ME er medisinsk eller psykologisk. Vi vil bare bli lyttet til, respektert – og bli friske igjen, skriver de.

Oslo-skolen innførte fra 2016 et forsøk rettet mot elever ved ungdomsskole og videregående som sleit med matematikken. Tiltaket besto av lærerkursing og etablering av egne gruppeundervisninger. I samarbeid mellom Fafo, SSB og danske DPU har eksperimentet blitt evaluert. I rapporten deler tre Fafo-forskere funn fra kvalitative intervjuer med elever, lærere og øvrig stab ved skolene. Tross lovende tegn, finner hverken den kvalitative (Fafo) eller kvantitative (SSB) på kort sikt entydige bevis på økt sannsynlighet i elevens evne til å bestå videregående som følge av tiltaket.

Myndighetene i Beijing har sendt 775 000 av sine beste byråkrater til den kinesiske landsbygda. Sammen med mer enn tre millioner lokale embetsmenn skal de oppfylle president Xi Jinpings løfte om å utrydde all fattigdom i rurale områder innen utgangen av 2020. I denne kronikken ser Kristin Dalen og Mona Christophersen nærmere på Kinas ambisiøse mål og dets konsekvenser. Dalen deltok også i en etterfølgende debatt om menneskerettigheter på Dagsnytt 18.

I en ny episode av podkasten Lærerrommet deltar Fafos Jon Rogstad i samtaler om frafall i videregående skole. I podkasten snakker også eleven Mathilde som har falt fra videregående utdanning samt rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>