Nyheter

Ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse er et sentralt element i den nordiske arbeidslivsmodellen. Rettighetene utøves både gjennom tillitsvalgte og verneombud, såkalt representativ deltakelse så vel som direkte av den enkelte ansatte gjennom individuell deltakelse. I denne artikkelen er det den representativ deltakelsen i norske bedrifter i privat sektor som studeres, og om det har betydning hvordan slik deltakelse organiseres: Er tillitsvalgtes vurdering av innflytelse på bedriftsnivå avhengig av om møtene med ledelsen er formelle eller uformelle?

En ny artikkel av Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg i International Migration beskriver hvordan fattige tilreisende fra Romania skaffer seg tilgang til informasjon, lån og transporttjenester, tiggeplasser og trygge steder å sove, samt emosjonell og sosial støtte når de er i Oslo for å tigge.

‣ Les artikkelen i tidsskriftet International Migration (fri tilgang)

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, de blir oftere uføretrygdet og pensjonerer seg tidligere. I denne rapporten undersøker vi forskjellene i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter i kommunal sektor.
|

‣ Last ned og les rapporten

Nå når hjemmekontor-tåka har letta, må vi nesten benytte anledningen til å presentere (nesten alle) våre nye fafoister! Mange av dem har rukket å være i epost-katalogen ei stund, men har først nå begynt å bli bedre kjent med Fafo-bygget i Borggata og forskerlivet vårt der.
LOs tillitsvalgtpanel har blitt spurt av Fafo om det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er relativt få, 10 prosent, som vurderer dette som svært godt, mens 14 prosent vurderer det som ganske eller svært dårlig. Nær 3 av 4 mener også det er et vanskeligere HMS-felt å jobbe med enn andre.

‣ Last ned faktaflak

Senter for seniorpolitikk har gitt Fafo i oppdrag å kartlegge situasjonen for ansatte i ulike bransjer i alderen 55+. Til nå har Fafo gjennomført studier av seniorer i barnehager, persontransport, industrien, varehandelen og pleie og omsorg. Denne nye rapporten ser på arbeidstakere i alderen 55 år og eldre som er undervisningspersonell i grunnskole og videregående skole.

Rapporten "Seniorer i skolen" er skrevet av Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen og sammenfatter et utvalg nyere forskning og statistikk om pensjonering, arbeidsbelastninger og arbeidsmiljø i sektoren, herunder analyser av registerdata fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer med et utvalg seniorer på fire skoler, i tillegg til deres ledere og tillitsvalgte.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>