Nyheter

Nyheter

Under Bærekraftskonferansen i Bergen presenterte Åge A. Tiltnes foreløpige funn i et prosjekt hvor de ser nærmere på i hvilken grad og hvordan tillitsvalgte og ordinære medlemmer i tre av Unios medlemsforbund arbeider med å oppfylle FNs bærekraftsmål. Presentasjonen ble fulgt av innlegg og debatt med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund og nestleder Kristin Dæhl i Forskerforbundet.

Et nytt Fafo-notat oppsummerer noen sentrale konsekvenser av koronapandemien for sysselsetting og utdanning for unge i Viken. Notatet gjennomgår statistikk som foreligger på området. Det er tendenser til økt arbeidsledighet, særlig blant unge.

Denne TemaNord-rapporten presenterer resultatene fra Pillar III i det Fafo-ledede forskningsprogrammet «The Future of Work». Med bidrag fra 18 forskere fra alle de fem nordiske landene, ser rapporten på både tradisjonelle former for atypisk arbeid – som midlertidige kontrakter, deltid og selvstendig næringsdrivende, samt framvoksende praksiser som nulltimerskontrakter og frilanserselskaper.

Da koronapandemien kom til Norge ble det for en rekke ulike virksomheter over natten nødvendig å legge om driften til digitale løsninger og hjemmekontor. Fafo har undersøkt hvordan en digital gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Les mer...

Å beherske norsk språk er viktig for å få seg jobb. Denne rapporten gransker hvorvidt en standardisert norskprøve bidrar til å dempe arbeidsgiveres usikkerhet knyttet til søkere med innvandrerbakgrunn sine norskferdigheter, og således bidrar til mer rettferdige rekrutteringsprosesser. Les mer...

Tord Flatland, mottaker av Fafos masterstipend, har levert en masteroppgave som kartlegger og sammenligner endringer i kollektive partsforhold i arbeidslivet og forhandlingsmodeller i Sverige og Norge siden år 2000.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>