Nyheter
Denne engelskspråklige rapporten tilbyr en oversikt over skolefrafall og høyt fravær i Norge, først og fremst når det gjelder elever i grunnskolen. Fokuset er på de regler og tiltak som er iverksatt for å øke oppmøtet og sikre at elevene fortsetter og fullfører skolegangen. Publikasjonen fungerer som bakgrunnsinformasjon for det felles norsk-rumenske prosjektet «Inclusive Education for Children and Young at Risk» (NOROC).

‣ Les mer og last ned notatet

Oppgaven er døpt «Low education in a high skills society – job quality among workers at risk» og avlegges ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo.

Stadig flere digitale løsninger og teknologier tas i bruk i norsk arbeidsliv. Tillitsvalgte og verneombud har rett til medvirkning ved innføring og bruk av ny teknologi og nye kontrolltiltak. I vår undersøkelse svarer likevel nær halvparten av arbeidsgiverne at det ikke har funnet sted. I rapporten drøfter vi personvern-utfordringer i et digitalisert arbeidsliv, og det stadig økende kravet til kompetanse om personvern både hos arbeidsgivere og tillitsvalgte.

‣ Les mer og last ned rapporten

Siden 2021 har nyankomne flyktninger hatt rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning. En ny rapport fra Fafo ser på hvordan veiledningen gjennomføres og kommer med klare anbefalinger for forbedring.

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

I denne rapporten diskuteres kvinnelige tillitsvalgte og deres tillitsvalgtkarrierer med utgangspunkt i målet om økt representasjon av kvinner i verv. Viktige spørsmål er hva som kan bidra til at kvinner vil påta seg høyere verv, og om det er særlig utfordringer knyttet til kvinners vei inn i lederverv og verv på høyere nivå. Undersøkelsen er gjort blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og Handel og Kontor i Norge, og er basert på spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer.

‣ Les mer og last ned rapporten

‣ Faktaflak som oppsummerer rapporten

‣ Arbeidslivet.no: Artikkel som oppsummerer deler av rapporten

‣ Faktaflak: Kvinners representasjon i LO og forbundene 2022

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>