Nyheter

Nyheter

In December 2016, the food industry and the Norwegian In December 2016, the food industry and the Norwegian Ministry of Health and Care Services signed the Letter of intent for facilitating a healthier diet. The goal is to achieve a more comprehensive and overall collaboration between the health authorities and the food industry in order to make it easier for the consumer to make healthier choices. Fafo is commissioned by the Directorate of Health to evaluate the agreement. The evaluation includes an annual self-report from the parties who have signed the agreement. This memorandum is the mid-term report from the project and includes the third annual report from the project.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen, med mål om å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom bransjen og myndighetene, slik at det blir enklere for forbrukerne å ta sunnere valg. Fafo evaluerer avtalen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Dette notatet er midtveisevaluering gjennomført av følgeevalueringen og inkluderer egenrapporteringen fra 2019.

Denne rapporten ser på oppvekst- og læringsmiljøer i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, blir evaluert. Analysene viser at deltakerne opplever at tilbudene holder høy kvalitet og er nyttige i egen hverdag, og videre at deltakelsen har resultert i endret praksis. Videre pekes det på verdien av lokalt eierskap til kompetanseutviklingen. Rapporten inneholder analyse av tre nasjonale ordninger som skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Forfattere er Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. 3. desember markerer Fafo FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om denne tematikken.

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Mange jobber og bor dessuten i Norge i årevis uten å snakke norsk. På dette webinaret lanserer vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet, om språkkompetansens betydning i arbeidslivet.

Hovedavtalen i staten er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen reforhandles jevnlig og denne rapporten skal bidra til at partene får et best mulig kunnskapsgrunnlag foran neste reforhandlingsrunde. Rapporten er bygget på en e-postbasert spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgE, samt intervjuer med partene på ulike nivåer i sju statlige virksomheter.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>