Nyheter
Rapporten inneholder resultater fra et prosjekt der vi bruker survey- og registerdata til å analysere utbredelsen og konsekvenser av videreutdanning i Norge. Surveydataene kommer fra Lærevilkårsmonitoren (LVM), som er en årlig tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Registerdata gir muligheter til å gjennomføre mer detaljerte analyser av undergrupper av sysselsatte. Dette er utnyttet til å analysere faktorer som har betydning for videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet for lærere, sykepleiere og ingeniører.

Satsningen har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og overgrep. Evalueringen viser blant annet at det har blitt prøvd ut og gjennomført et omfattende antall tiltak i bydelene, og at ansattes holdninger i relativt stor grad er i tråd med intensjonene.  Erfaringene viser at «barnevernøvelser» i noe varierende grad har lyktes, og har vært ressurskrevende. Frihet til lokale tilpasninger i bydelenes implementering ser ut til å ha vært en viktig suksessfaktor. Evalueringen er utført i samarbeid med Agenda Kaupang.

– Dette er fantastisk godt jobba, det vitner om høy faglig kvalitet og det er flotte og relevante prosjekter som kommer til å markere Fafo godt på mange temaområder. Det blir spennende å følge disse prosjektene framover, sier Fafos daglige leder, Tone Fløtten.

Et nytt Fafo-notat undersøker hvordan ABE-reformen har påvirket a-krimsamarbeidet til de fire etatene, Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten.

Onsdag 23. juni lanserte vi sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overrakt helse- og omsorgsminister Bent Høie, og funnene presentert og diskutert.
|

Bør vi gjøre mer for å begrense utstrakt bruk av «frilansere» framfor ansatte, eksempelvis for såkalt plattformarbeid? Fougner-utvalget la onsdag 23. juni fram forslag om dette for Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, gjennom blant annet krav om omvendt bevisbyrde i tvilstilfeller. Forslaget er tidligere løftet opp og behandlet i en av sluttrapportene fra det Fafo-ledede stor-prosjektet Future of Work.

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>