Nyheter

Nyheter

I et nytt prosjekt skal Fafo kartlegge hvordan en plutselig overgang til digitale arbeidsmarkedstiltak, som følge av koronaepidemien, har fungert for unge med funksjonsnedsettelser. Vi vil også undersøke hvordan arbeidsmarkedssituasjonen deres påvirkes av koronakrisen, gitt digitaliseringen av arbeidstreningen og den sterke økningen i antallet arbeidsledige i Norge.

Prosjektet utføres i samarbeid med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid og inkludering, med finansiering fra Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Rapporten setter søkelyset på tre kompetansehevende tilbud Utdanningsdirektoratet tilbyr barnehager og skoler for å forhindre mobbing og krenkelser. Denne første delrapporten gir et foreløpig innblikk i hvordan deltakerne vurderer de tre tilbudene ut fra behov og erfaringer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen er svært positive, og peker mot at oppfølging, håndtering og avdekking av mobbing er blitt bedre. Forskerne peker likevel på flere sider ved tilbudet som kan forbedres, blant annet med bedre oppfølging som resultat.

I denne rapporten undersøker vi hvordan radiografer i Norge – fagpersoner som jobber med ulike bildediagnostiske felt, slik som CT, MR, ultralyd og angio-intervensjon med mer – opplever arbeidsintensitet og arbeidspress på jobben, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Rapporten viser at yrkesgruppen ofte opplever høy arbeidsintensitet og tidspress. Ny teknologi presser tidsmarginene ned, men de menneskelige aspektene og pasientbehandlingen tar fortsatt tid. Mange opplever arbeidshverdagen som mer stressende og mentalt krevende nå, og at det er mindre tid til kvalitetssikring av arbeidet.

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Resultatene ble presentert på dette webinaret som varte i 45 minutter.

Fafo har i flere rapporter satt søkelys på rekrutteringsprosesser i statlige virksomheter. Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri har samarbeidet med Arbeidsgiverportalen for å lage tre videosnutter der de, basert på forskningen, deler anbefalinger om hva ledere kan gjøre for å forbedre rekrutteringsprosessene og unngå å gå glipp av de beste medarbeiderne.

I Norge møter innvandrere en samfunnsmodell med en særegen kobling mellom arbeidsliv, familieliv og velferdsstat, samt en normativ forventning om at kvinner skal delta i arbeidslivet. I sin ph.d.-avhandling ved Universitetet i Oslo har Hanne C. Kavli sett på hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv kan forme ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirke innvandreres holdninger til og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid.

Hannes prøveforelesning, Ulike kritiske perspektiver på velferdsstatens funksjoner og virkemåter, er tilgjengelig på lenken under.

<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>