Nyheter
Hver tredje kvinne har opplevd å bli seksuelt trakassert på sin nåværende eller tidligere arbeidsplass, viser forskning fra Island. Mona Bråten mener at en tilsvarende undersøkelse i Norge kunne gitt lignende resultater. – Det aller viktigste er at man jobber forebyggende, har gode rutiner for varsling og håndtering av saker. Man er avhengig av å være åpen om problemer flere opplever, for eksempel seksuell trakassering fra kunder eller gjester, og se seksuell trakassering som en utfordring som angår arbeidsmiljøet, kommenterer hun til Forskning.no.

Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det kommer frem i et notat forfattet på oppdrag fra Arbeidsinnvandrerutvalget, et offentlig utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere.

Fafos Jørgen Svalund og Bård Jordfall (nå i Fellesforbundet) fikk i 2019 i oppdrag fra LO å se på norsk beredskap og hvordan ulike hendelser kunne sette norsk beredskap og krisehåndtering på prøve. Dette var før Covid kom til landet og pandemien satte sitt sterke preg på prosjektet. Rapporten ser derfor på sikkerhet og beredskap i Norge, og hvordan samhandling og samvirke fungerte i lys av koronapandemien som traff landet i starten av mars 2020.

I rapporten settes søkelyset på to temaer som dels er sammenvevde. For det første hvordan samvirke og samvirkeprinsippet, et sentralt beredskapsprinsipp, fungerer i en krisetilstand, og for det andre, hvordan samhandling mellom ulike nivåer og mellom virksomheter, offentlige og offentlig –private fungerer.

Et ekspertutvalg har gjennomgått situasjonen til arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. Tirsdag 13. desember leverer de sin utredning til regjeringen. Seniorforsker Anne Mette Ødegård, som også leder Fafo Østforum, er medlem av utvalget og har bidratt til utredningen.

I dette faktaflaket undersøkes omfanget av deltidsarbeid i ulike yrker innen Fagforbundets organisasjonsområde. Selv om heltidsandelen er økende, er det fortsatt mange som jobber deltid. I noen av disse yrkene finner vi også mange små deltidsstillinger. Rammer utfordringene ved deltidsarbeid og små stillinger noen grupper mer enn andre? Hvor i yrkeshierarkiet finner vi oftest deltidsstillingene? Og hva skjer med menn som jobber i yrker der deltid er vanlig?

‣ Les mer og last ned faktaflaket

Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.

‣ Les mer og last ned faktaflaket

<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>