Nyheter

Fafo har utarbeidet et nytt notat på oppdrag for Byggenæringens Landsforening, BNL. Formålet har vært å kartlegge og beskrive innbetalingsordninger for finansieringer av lærlinger i andre land og å diskutere styrker og svakheter ved ulike finansieringsordninger. Notatet er skrevet av Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. 

Til tross for betydelige forskjeller mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn, og etter regional bakgrunn og religiøs tilhørighet, er det klare indikasjoner på bevegelse i retning av økt toleranse for homoseksualitet på tvers av ungdomspopulasjonen, viser en ny artikkel forfattet av Erika Braanen Sterri.

I 2017 ga regjeringen Solberg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. I denne studien har vi undersøkt hvordan mentorordningen ble utviklet, og hvordan den fungerer i møte med målgruppa. Vi har særlig sett på tre av tiltakene: Røde Kors’ Mentorfamilie, Norske Kvinners Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn og nettverket Sammen i regi av Oslo Krisesenter.

‣ Les mer og last ned rapporten

I denne rapporten undersøkes frivillige organisasjoners tilskuddsfinansierte arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, i årene 2017–2019. Vi undersøker også hvordan tilskuddene er forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og, fra og med 2019, også av 20 utvalgte kommuner.

‣ Les mer og last ned rapporten

I forbindelse med landsmøtet til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har Fafo snakket med fire forskere om maten vår. Få med deg deres bekymringer og forslag til bedring.

‣ Les mer og se videoene

I sin doktorgrad undersøker Silje Andresen hva som muliggjør og begrenser norske læreres skjønnsutøvelse i undervisning om kontroversielle temaer.

<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>